Procedura reklamacji usługi szkoleniowej

Procedura reklamacji usługi szkoleniowej

Virtuologic Sp. z o.o. stosuje Procedurę Reklamacji realizowanych usług szkoleniowych zgodnie z treścią poniżej:

Reklamacje można zgłaszać do Virtuologic Sp. z o.o. formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres firmy, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • Zgłoszony problem (opis),
  • Dane kontaktowe uczestnika/instytucji zgłaszającej reklamację tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail,
  • nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie,
  • oczekiwania strony co do rozwiązanie reklamacji.
 1. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na szkolenie lub inną usługę rozwojową). Dotyczy to zarówno usług o charakterze zamkniętym, realizowanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa jak i usług o charakterze otwartym, w którym uczestniczą osoby indywidualne. Virtuologic Sp. z o.o. chce uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, dlatego wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 3.0, niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.
 2. W przypadku braku oceny w postaci wyników ankiet Virtuologic Sp. z o.o. obliguje się do przeprowadzania konfrontacji stron (w tym uczestnika lub zamawiającego z trenerem prowadzącym oraz reprezentantem Virtuologic Sp. z o.o.).
 3. W wyniku konfrontacji Virtuologic Sp. z o.o. w formie pisemnej ustosunkuje się do oczekiwań drugiej strony w ciągu 7 dni od daty konfrontacji.
 4. Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:
  • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne,
  • bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce,
  • w przypadku reklamacji szkolenia o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem,
  • zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.
 1. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Virtuologic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona
  z nieznajomości postanowień umowy.