1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (22)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (22)

AKTUALNY data naboru wniosków od 05.11.2018 do 20.11.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Instytucja Pośrednicząca PO WER 2014-2020 ogłasza nabór wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18 w ramach: Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyj..

AKTUALNY data naboru wniosków od 05.11.2018 do 20.11.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca PO WER 2014-2020 ogłasza nabór wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-002/18 w ramach:

  • Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  • Działanie 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
  • Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad/grudzień 2018

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem aplikacji SOWA, dostępnej na stronie: https://www.sowa.efs.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem aplikacji SOWA, dostępnej na stronie: https://www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy województwa podlaskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów PUP mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (z wyłączeniem robót publicznych) odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Osi I Osoby młode na rynku pracy, tj.:

1) Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

-identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

2) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

– kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

– nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;

3) Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

– nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

– wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska;

4) Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

– wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

– wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie;

5) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

– niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

6) Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

– wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie został określony.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

22 024 036,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 – Definicje wskaźników monitorowania w PO WER

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków FP

Załącznik nr 4 – Zalecenia w zakresie dokonywania oceny spełniania kryteriów merytorycznych

Załącznik nr 5 – Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące naboru należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs: http://wupbialystok.praca.gov.pl/web/power.

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs: http://wupbialystok.praca.gov.pl/web/power.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

Linki

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim:

1) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok

Godziny pracy: Pon. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30

Infolinia: 0 801 308 013

2) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży:

ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

Godziny pracy: pon. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30

Telefony do konsultantów: 86 216 33 26, 86 473 53 20

3) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach Osiedle II 6a, 16-400 Suwałki

Godziny pracy: pn. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30

Telefony do konsultantów: 87 563 02 11, 87 563 02 76

Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: http://wupbialystok.praca.gov.pl/web/power

Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój: http://www.power.gov.pl/ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020