1.2 Sektorowe programy B+R INNONEUROPHARM (1)

1.2 Sektorowe programy B+R INNONEUROPHARM (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.08.2018 do 02.10.2018 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligent..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.08.2018 do 02.10.2018

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 3 sierpnia 2018 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 3 sierpnia do 2 października 2018 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. przedsiębiorstwa albo
 2. konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów sa dostępne na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 40 mln PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

230 mln PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie NCBR.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

 1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: innoneuropharm-finanse@ncbr.gov.pl
 2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: innoneuropharm@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (0-22) 39 07 221

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoneuropharm-2018/