1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach / 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach (2)

1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach / 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2018 do 31.07.2019 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2018 do 31.07.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.1Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Numer naboru: RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18

Termin, od którego można składać wnioski:
30 listopada 2018 r., przy czym konkurs został podzielony na rundy:
1) Runda I: od 30 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
2) Runda II: od 1 lutego do 31 marca 2019 r.
3) Runda III od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.
4) Runda IV: od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

1) dla projektów złożonych w ramach rundy I: maj 2019 r.; 2) dla projektów złożonych w ramach rundy II: lipiec 2019 r.; 3) dla projektów złożonych w ramach rundy III: październik 2019 r.; 4) dla projektów złożonych w ramach rundy IV: grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 30 listopada 2018 r. do 31 lipca 2019 r. do godz. 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia danej rundy konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:- przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;- konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;- konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: jednostek naukowych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach (priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu) – w zakresie Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte następujące typy projektów wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.:

1) Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R).
Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.

2) Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).
Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

A. Kryteria 1.2.1 2018 TYP 1 (PDF 750 KB)
B. Kryteria 1.2.1 2018 TYP 2 (PDF 754 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dopuszczalne poziomy dofinansowania projektu w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oraz rodzaju pomocy zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 7 Regulaminu Konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 100 000 000,00 PLN, z czego:

1) na rundę I konkursu (projekty złożone od 30 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 25 0000 000,00 PLN,
2)na rundę II konkursu (projekty złożone od 1 lutego do 31 marca 2019 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej 25 000 000,00 PLN,
3) na rundę III konkursu (projekty złożone od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 25 000 000,00 PLN,
4) na rundę IV konkursu (projekty złożone od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 25 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 5 000 000,00 PLN, po 1 250 000,00 PLN na każdą z rund.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 111 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie bez kosztów pośrednich (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie z kosztami pośrednimi (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 17 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

tel. (85) 66 54 925, – 926, – 929, – 930, – 982, – 983, – 984, e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).
Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:
w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;
w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Linki

pełna dokumentacja dostępna na stronie rpo.wrotapodlasia.pl