1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, Litwa – Polska

1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, Litwa – Polska

AKTUALNY data naboru wniosków od 10.06.2019 do 30.09.2019 Wspólny Sekretariat programu Litwa - Polska ogłosił konkurs, który trwa od 10 czerwca do 30 września 2019 roku, do godz. 16:00. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu I połowa 2020 roku Miejsce składania ..

AKTUALNY data naboru wniosków od 10.06.2019 do 30.09.2019

Wspólny Sekretariat programu Litwa – Polska ogłosił konkurs, który trwa od 10 czerwca do 30 września 2019 roku, do godz. 16:00.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I połowa 2020 roku

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Interreg V A Litwa – Polska
Konstitucijos av. 7 (24th floor),
LT-09308 Vilnius, Lithuania
tel.: + 370 5 2610477
fax: +370 5 2610498
e-mail: info@vilniusjts.eu

Sposób składania wniosków

Elektroniczny System Monitoringu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne,
 • osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje),
 • podmioty prowadzące instytucje kształcenia zawodowego,
 • organizacje pozarządowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 • przygotowanie i publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących obiektów turystycznych i szlaków turystycznych;
 • produkcja i instalacja tablic i znaków informacyjnych,
 • instalacja miejsc wypoczynku i rekreacji,
 • inna drobna infrastruktura turystyczna;
 • wspólne działania ukierunkowane na promocję regionu jako jednego celu turystycznego;
 • wdrażanie wspólnych działań kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych dla turystów w miejscach dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
 • ochrona, zachowanie, adaptacja i zrównoważony rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w celach turystycznych (w tym ekoturystyki) lub innych wspólnych celów społecznych, kulturalnych, edukacyjnych;
 • przekazywanie dobrych praktyk między beneficjentami, wspólne szkolenie personelu i wymiana personelu mającego na celu zwiększenie zdolności zarządzania dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, rozwój wspólnych produktów i usług turystycznych, marketing zasobów dziedzictwa obszaru objętego programem;
 • gospodarowania zasobami.

Kryteria wyboru projektów

 • jakość współpracy transgranicznej
 • wkład projektu w realizację Programu Współpracy
 • merytoryczno-branżowa ocena projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% brak ograniczeń

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 256 000 euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się na stronie programu Litwa – Polska.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Elektroniczny System Monitoringu

Wzór umowy o dofinansowanie

Brak

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa znajduje się w Podręczniku na stronie programu Litwa – Polska.