10.2 Programy typu outplacement (2)

10.2 Programy typu outplacement (2)

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.11.2016 do 23.11.2016 Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór projektu pozakonkursowegow ramach Działania 10.2 Programy typu outplacementKonkurs zamknięty nr RPLU.10.02.00-IZ.00-06-NB1/16 Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu kon..

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.11.2016 do 23.11.2016

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór projektu pozakonkursowegow ramach Działania 10.2 Programy typu outplacementKonkurs zamknięty nr RPLU.10.02.00-IZ.00-06-NB1/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

koniec roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać w formie:

  1. papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo 2 oryginały).
  2. Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) – najpóźniej w dniu zakończenia naboru w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 10.2 RPO WL w przypadku instrumentów finansowych podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w Rozporządzaniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego (projekt zidentyfikowany w SZOOP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy typu outplacement obejmujące przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci instrumentów finansowych.

Kryteria wyboru projektów

Informacja o naborze

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

2 303 932,40

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 303 932,40

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Informacja o naborze

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do informacji o naborze

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki do informacji o naborze

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

http://rpo.lubelskie.pl/dw_efs/zamowienia/download/dok_id/588/zal/1203/type/zal/dir/pub.html

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 10.2 Programy typu outplacement udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.