10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (1)

10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 11.12.2017 do 10.01.2018 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/17na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębi..

PLANOWANY data naboru wniosków od 11.12.2017 do 10.01.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/17na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu, zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu może być dostarczony:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;
 • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (adres jw.).
  Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia. Dotyczy to również wniosków przesyłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, które wpłyną po terminie zakończenia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.

– z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy oraz partnerzy (o ile dotyczy), którzy podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:

Należy również spełnić następujące warunki:

 • Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze, w którym realizowany jest program profilaktyczny.W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie dopuszczalne jest posiłkowanie się doświadczeniem partnera (lub partnerów) i wówczas każdy z partnerów może legitymować się doświadczeniem w innym zakresie działań objętych projektem.
 • Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej.

Świadczenia zdrowotne w ramach Programu mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które posiadają umowę z NFZ na realizację świadczeń lekarza POZ oraz przynajmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji szczepień ochronnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W niniejszym konkursie wspierane będą projekty mające na celu wdrożenie „Programu szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle z województwa łódzkiego” (RPZ), stanowiącego Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu, wirusowego zapalenia wątroby typu B.

Projekty mają obligatoryjnie obejmować całą ścieżkę wymaganych interwencji szczegółowo opisanych w RPZ:

 • Działania informacyjno-promocyjne (RPZ pkt Organizacja programu, 2. Planowane interwencje, ppkt I),
 • Kwalifikacja do szczepień oraz działania skierowane do osób zakwalifikowanych do szczepień (RPZ pkt Organizacja programu, 2. Planowane interwencje, ppkt II), w tym pobranie krwi i wykonanie oznaczenia antygenu HBs, konsultacje z lekarzem POZ, informowanie pacjentów o wynikach badań i różne postępowanie w zależności od wyników, lekarskie badania kwalifikacyjne, wykonanie cyklu szczepień, konsultacje lekarskie w przypadku niepożądanych odczynów poszczepiennych, rozmowy edukacyjne indywidualnie lub w grupach z osobami objętymi szczepieniami, wypełnienie ankiety, wykonanie oznaczenia przeciwciał anty-HBs u osób, które przeszły pełen cykl szczepień.
 • Pozostałe działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki regionalnego programu zdrowotnego (RPZ pkt Organizacja programu, 2. Planowane interwencje, ppkt III), w tym realizacja min. 5 działań edukacyjnych (spośród uczestniczących w nich możliwe jest kwalifikowanie chętnych do szczepień pod warunkiem, że spełniają kryteria kwalifikacji), przekazanie materiałów edukacyjnych, wypełnienie ankiety.

Innymi działaniami, które mogą być dodatkowo realizowane w ramach projektów są:

 • Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem,
 • Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu w czasie korzystania ze wsparcia,
 • Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

Projekty w ramach niniejszego konkursu są skierowane do grupy docelowej spełniającej łącznie następujące wymogi zgodne z założeniami SzOOP i RPZ:

 • Mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej powyżej 50 roku życia z chorobami przewlekłymi,
 • Udział w Programie jest w szczególności zalecany osobom z cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek (z wyjątkiem osób z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osób dializowanych), przewlekłymi chorobami wątroby (z wyjątkiem osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C), przewlekle chorym z chorobami przebiegającymi z niedoborem odporności, ale z Programu mogą skorzystać również osoby chorujące na inne choroby przewlekłe,
 • Z Programu nie mogą skorzystać osoby, u których stwierdzono wcześniej WZW typu B,lub były w przeszłości szczepione przeciwko WZW typu B, albo należą do którejś z grup osób objętych obowiązkowymi szczepieniami przeciwko HBV.

Działania informacyjno-edukacyjne mogą być kierowane do szerszej populacji tj. osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności powyżej 50 roku życia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdują się w Podrozdziale 8.2 Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 91%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 3 563 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 określa Rozdział 15 ustawy wdrożeniowej.
W systemie realizacji RPO WŁna lata 2014-2020, obowiązują dwa etapy procedury odwoławczej:

 • etap przedsądowy -środkiem odwoławczym przysługującym wnioskodawcy na tym etapie jest protest składany do IZ;
 • etap sądowy -środkami odwoławczymi przysługującymi wnioskodawcy na tym etapie są: skarga, składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania X.3.2 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.
Wyjaśnienia oraz pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu są publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o naborze na stronie internetowej instytucji ogłaszającej