10.3 Programy polityki zdrowotnej (1)

10.3 Programy polityki zdrowotnej (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.04.2017 do 02.06.2017 Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu grudzień 2017 Miejsce składania wn..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.04.2017 do 02.06.2017

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Czechowska 19
20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie:

  • papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).
  • Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) – najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje non profit, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych,
  • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą lub ich podmioty tworzące,
  • pracodawcy, w szczególności pracodawcy aktywnie działający w zakresie włączenia społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych:

Regionalne programy zdrowotne (w tym tworzone i realizowane we współpracy z pracodawcą) obejmujące także działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. (Typ projektu 2 lit. a w SZOOP).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

brak ograniczeń

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 537 665,27 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej, udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.