10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) (1)

10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.09.2016 do 04.10.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w KielcachInstytucja Pośrednicząca RPO WŚ Ogłasza konkurs nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-058/16 Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwarta ł2016 r. Miejsce składania wniosków Wojewódz..

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.09.2016 do 04.10.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w KielcachInstytucja Pośrednicząca RPO WŚ Ogłasza konkurs nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-058/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwarta ł2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć: w terminie od 26.09.2016 r. do 04.10.2016 r. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem oraz pieczęcią/ami osoby/ób uprawnionej/ych do złożenia tego wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). W ramach konkursu zostanie wybrany podmiot pełniący rolę Operatora w systemie, którego zadaniem będzie w szczególności zapewnienie dostępności usług na terenie realizacji projektu, rekrutacja przedsiębiorstw, pomoc w wyborze odpowiedniej usługi, zawieranie i rozliczanie umów z przedsiębiorstwami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF). W ramach tego typu przedsięwzięć przedsiębiorstwa sektora MMŚP oraz ich pracownicy będą mogli realizować usługi dostępne w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), w tym:usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw obejmujące np. doradztwo biznesowe, mentoring, asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej,usługi rozwojowe dla pracowników wspierające rozwój i dostosowywanie kwalifikacji i kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i specjalistyczne szkolenia).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

11 802 000

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 802 000

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin-konkursu-RPSW.10.05.00 – Skarżysko, Ostrowiec, Starachowice.doc

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku.doc

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 6 – Wzór Umowy o dofinansowanie.docx

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały określone w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,pokój nr 115, 116tel. (0 41) 36 41 624, (0 41) 36 41 625, e-mail: wup@wup.kielce.pl Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOKhttp://rpows.wup.kielce.pl