2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych / 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych (1)

2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych / 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.01.2017 do 31.03.2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 11 stycznia 2017 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.02.01...

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.01.2017 do 31.03.2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) z dniem 11 stycznia 2017 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 12 stycznia 2017 r. od godziny 7.30 do 31 marca 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 11 stycznia 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może się ubiegać Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt, którego przedmiotem jest tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z odpowiadającymi im bazami danych oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, oraz zadań Samorządu Województwa a przekłada się w szczególności na działania związane z:

  • opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących przede wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
  • dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów,
  • tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS, portali, instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej,
  • tworzeniem i udostępnianiem nowych usług oraz zwiększeniem dojrzałości usług już dostępnych
  • pozyskaniem i przetwarzaniem danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych określonych dla geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z odpowiadającymi im bazami danych.

Kryteria wyboru projektów

Link do pliku Kryteria Wyboru Projektów (PDF 410 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekt nie objęty pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 26 443 500,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 542 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór Zobowiązania do realizacji projektu (PDF 626 KB)

Link do pliku Wzór Uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania trybu i warunków realizacji projektu (PDF 263 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: pawel.hryniewicz@umww.pl, telefonicznie pod numerem 61 626 61 10 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020