2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (2)

2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 15.06.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy dla Działania 2.1 Rozwój społecz..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 15.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego dla Poddziałania 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra

(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publiczne/pomocy de minimis)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

poniedziałek: od 8:00 do 16:00,

wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku – parter)

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

listem poleconym,

przesyłką kurierską,

osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Ogłoszenia uprawnione są Jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

budowę, przebudowę lub wyposażenie inwestycyjne regionalnych lub lokalnych centrów zarządzania sieciami,

budowę i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym,

archiwizację danych, digitalizację i cyfryzację zasobów, otwarcie publicznych zasobów w celu ponownego wykorzystania,

uruchomienie platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, ośrodki zdrowia, służby porządkowe i ratownicze oraz obywatelami) zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych,

rozwój elektronicznych platform usług administracji publicznej,

tworzenie i rozbudowę systemów informacji przestrzennej (GIS),

inwestycję w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z zakresu: e-administracji, etc.),

rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych,

podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego, elektronicznej pieczątki i inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych w instytucjach publicznych,

tworzenie, rozwój istniejących i wdrażanie interaktywnych usług umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej ,

wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych,

tworzenie nowych, udostępnianie i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji w instytucjach publicznych,

tworzenie interaktywnych systemów informacyjnych, w tym m.in. z zakresu turystyki i kultury, środowiska przyrodniczego (w tym monitoring środowiskowy) – projekty muszą mieć charakter e-usług świadczonych dla obywateli,

rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, cyfrowych bibliotek itp.

Dopuszcza się realizację projektów, obejmujących dwa lub więcej z wymienionych powyżej rodzajów projektów.

W przypadku digitalizacji – z wyłączeniem kultury i dziedzictwa kulturowego, gdyż zgodnie z art. 53 Rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. projekty te są objęte pomocą publiczną.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik do Uchwały Komitetu Monitorującego RPO-L2020 oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

460 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 2.1.2 (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 2.1.2 (PDF 161 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 2.1.2 (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, w celu sprawdzenia złożonego wniosku aplikacyjnego, w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest nie przysługuje natomiast od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnych lub niepoprawienia oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny. Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to: −−−−listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce, −−−−przesyłką kurierską, −−−−osobiście. Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego. Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):1.oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, tj. Instytucja Zarządzająca RPO-L2020, 2.oznaczenie Wnioskodawcy, 3.numer wniosku o dofinansowanie projektu, 4.wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, 5.wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, 6.podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa powyżej, w zakresie pkt. 1-3 i 6. Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia w proteście oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na jego rozpatrzenie.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21) tel. 68 45 65 146, -133

e-mail: e-mail: m.wanat@rpo.lubuskie.pl; a.tybura@rpo.lubuskie.pl,

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

e-mail: info@rpo.lubuskie.pltelefoniczny: 68 45 65 119 osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”)

Linki

www.rpo.lubuskie.pl