2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (17)

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (17)

AKTUALNY data naboru wniosków od 05.09.2018 do 05.10.2018 Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa), pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014..

AKTUALNY data naboru wniosków od 05.09.2018 do 05.10.2018

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa), pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) wzywa Wnioskodawcę – Ministerstwo Sprawiedliwości – do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS) (Priorytet inwestycyjny 11i, cel szczegółowy PO WER Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania; typ operacji: Utworzenie i modernizacja centralnych rejestrów sądowych).

Wyniki naboru 5.12.2018

brak

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2018-12-05

Miejsce składania wniosków

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Wniosek należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ministerstwo Sprawiedliwości

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt pozakonkursowy " „SI-KRS Modyfikacje”.

Kryteria wyboru projektów

Projekt musi być zgodny z założeniami określonymi w zatwierdzonej fiszce projektu w Rocznym Planie Działania na 2018 r. oraz z kryteriami merytorycznymi i horyzontalnymi wskazanymi w załączonej karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym w ramach PO WER.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

17 406 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 406 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

załącznik nr 1 fiszka projektu z RPD – plik (PDF)

załącznik nr 2 wzór wniosku o dofinansowanie projektu- plik (PDF)

załącznik nr 3 Instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie- plik (PDF)

załącznik nr 4 wzór karty oceny merytorycznej- plik (PDF)

załącznik nr 5 Zestawienie standardów i cen rynkowych PO WER- plik (PDF)

Wzór umowy o dofinansowanie

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

nie dotyczy

Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości