2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (28)

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (28)

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.12.2020 do 31.12.2020 Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa), Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), wzywa Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (Wni..

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.12.2020 do 31.12.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa), Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), wzywa Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (Wnioskodawcę) do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości (Priorytet inwestycyjny 11i, cel szczegółowy PO WER Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania; typ operacji:Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa)

Sposób składania wniosków

w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA): https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Na co można otrzymać dofinansowanie?

projekt pozakonkursowy "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości"

Kryteria wyboru projektów

Nie dotyczy

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 500 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy.

wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie (PDF 248 KB)

załącznik nr 1 fiszka projektu z RPD (PDF 246 KB)

załącznik nr 2 wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 551 KB)

załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 879 KB)

załącznik nr 4 wzór karty oceny merytorycznej (PDF 219 KB)

załącznik nr 5 Zestawienie standardów i cen rynkowych PO WER (PDF 237 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

określony w SOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Nie dotyczy.

Linki

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020