2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ 1

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ 1

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.04.2017 do 30.06.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-008/17 na dofinansowanie projektu doradczego skierowanego do przedstawicieli MMSP, dzięki któremu przedsiębiorcy otrzymają wsparcie doradcze w ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.04.2017 do 30.06.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-008/17 na dofinansowanie projektu doradczego skierowanego do przedstawicieli MMSP, dzięki któremu przedsiębiorcy otrzymają wsparcie doradcze w zakresie opracowania analizy potrzeb, planów/ strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz doradztwo na etapie wdrożenia planów/ strategii rozwoju.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl,w terminie: od 30 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być podmioty, które są:

  • reprezentatywną organizacją pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240);
  • organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029);
  • organizacją samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r., poz. 1285);
  • organizacją związkową w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)

Wnioski można składać wspólnie z partnerami, wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie jest przeznaczone na projekt doradczy skierowany do przedstawicieli MMSP, dzięki któremu przedsiębiorcy otrzymają wsparcie doradcze w zakresie opracowania analizy potrzeb, planów/ strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz doradztwo na etapie wdrożenia planów/ strategii rozwoju.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria Zatwierdzone przez Komitet Monitorujący

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Informatorium PARP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl, oraz telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa