2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (1)

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.03.2018 do 11.05.2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw,..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.03.2018 do 11.05.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020(Dz. U. 2017 r., poz. 1460, z późn. zm) ogłasza konkurs nr POWER.02.21.00-IP.09-00-003/18pn.: „Akademia Menadżera MŚP"na wybór beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie, należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być:

a) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

c) reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),

d) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029),

e) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),

f) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które polegają na obsłudze wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POWER.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 90% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalny wkład prywatny przedsiębiorców otrzymujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze, to 20% wartości wsparcia.

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć następujących makroregionów:

Makroregion 1 – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie;

Makroregion 2 – województwo: lubelskie, mazowieckie;

Makroregion 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie;

Makroregion 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie;

Makroregion 5 – województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie.

W każdym makroregionie PARP zamierza wybrać jednego beneficjenta.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 020 650,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.

2. Protest wnoszony jest do PARP.

3. PARP rozpatruje protest weryfikując prawidłowość oceny projektu, w zakresie kryteriów i zarzutów w terminie o którym mowa w art. 57 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 – 93.

Linki

Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją