2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (4)

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.04.2018 do 04.01.2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetow..

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.04.2018 do 04.01.2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” – etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu

Miejsce składania wniosków

Konkurs jest podzielony na cztery rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

1) dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 17 kwietnia 2018 r. do 17 czerwca 2018 r.;

2) dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 18 czerwca 2018 r. do 18 sierpnia 2018 r.;

3) dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 19 sierpnia 2018 r. do 19 października 2018 r.;

4) dla rundy IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 20 października 2018 r. do 4 stycznia 2019 r.;

Sposób składania wniosków

Rozstrzygnięcie rundy konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) listy ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu wynosi 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 POIR.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania zgodna jest z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 6 809 660,00 zł;

zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 63 190 340,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu oraz dokumentacja

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacja

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie oraz dokumentacja

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w § 13.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93 lub 0 801 332 202.

Linki

www.parp.gov.pl

www.poir.parp.gov.pl

http://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp