2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP (3)

2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.09.2018 do 21.09.2018 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyj..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.09.2018 do 21.09.2018

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Zespół Konsultantów

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie (formularze wniosku oraz komplet załączników) należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym, np. na płycie CD-R/DVD. Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

– wdrożenie wyników prac B+R;

– wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej I stopnia, oceny merytorycznej oraz oceny formalnej II stopnia.Aby wniosek mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne dostępu oraz uzyskać wymaganą minimalną liczbę punktów dla danego kryterium – tzw. minimum punktowe.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 35%całkowitych wydatków kwalifikowalnych imoże ulec zwiększeniu:

a) o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

b) o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

65 446 500 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie część I (Microsoft Office)
Wzór wniosku o dofinansowanie część I (OpenOffice)

Wzór wniosku o dofinansowanie część II (Microsoft Office)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały opisane w § 19 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: 42 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi