2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Bazy edukacyjne. Nabór II

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Bazy edukacyjne. Nabór II

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 26.06.2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Grudzień 2017 r Miejsce składania wni..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 26.06.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawaod poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

parki narodowe (forma prawna – kod 428)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące budowy, rozbudowy, adaptacji ośrodków edukacji podlegających parkom narodowym jak również ich doposażenia w zakresie zakupu materiałów dydaktycznych, uzupełnienia wyposażenia oraz zapewnienia bazy lokalowej adekwatnej do prowadzonych działań dydaktycznych. Wspierane będą działania o charakterze niezarobkowym, mieszczące się w ramach działalności statutowej beneficjenta, nakierowane na zwiększenie efektywności prowadzonych działań edukacyjnych. Promowane będzie wspieranie obiektów wielofunkcyjnych, stanowiących jednocześnie centra zarządzania i informacji dla obszarów objętych różnymi formami ochrony (Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty biosfery, obszary Ramsar), w ramach rozwoju narzędzi i infrastruktury zarzadzania obszarami cennymi przyrodniczo.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

do 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Formularz Kontaktowy na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/punkt-informacyjny/

Linki

Ogłoszenie o konkursie