2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (4)

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.10.2017 do 07.11.2017 Nabór jest prowadzony w ramach Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańsk..

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.10.2017 do 07.11.2017

Nabór jest prowadzony w ramach Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o powierzenie grantu należy przygotować i przesłać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w języku polskim za pośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stornie PARP w terminie: od 19 października 2017 r. do 7 listopada 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Elektro ScaleUp to pilotażowa inicjatywa w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest zwiększenie podaży projektów w obszarze elektromobilności poprzez pomoc mikro- lub małym przedsiębiorcom w zdobyciu pierwszego / przełomowego zlecenia w branży elektromobilności, które będzie odpowiadało na potrzeby klienta biznesowego.

Grantobiorcą może zostać akcelerator prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, który wykaże spełnienie kryteriów w ramach pilotażu Elektro ScaleUp, określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Środki akcelerator może przeznaczyć na pokrycie kosztów:

1) związanych z realizacją akceleracji na rzecz startupów,

2) operacyjnych, związanych z realizacją projektuPierwszym etapem pilotażu jest wybór podmiotu posiadającego doświadczenie w realizacji programów akceleracyjnych.

Następnie we współpracy ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami (odbiorcami technologii), akcelerator obejmie wsparciem minimum 30 startupów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria Wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

10 mln zł

Poziom dofinansowania

do 100% poniesionych wydatków na: usługi doradcze, zatrudnienie ekspertów i mentorów na rzecz uczestników programu akceleracyjnego, pomoc w formie pieniężnej przyznawaną odbiorcom ostatecznym, czyli startupom

do 50% poniesionych wydatków na: organizację networkingu; organizację naboru i oceny uczestników programów akceleracyjnych oraz rozliczanie i monitorowanie projektu, w tym także wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu po stronie Grantobiorcy, z wyłączeniem doradców, ekspertów i mentorów świadczących usługi na rzecz startupów; działania informacyjno-promocyjne projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 mln zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o powierzenie grantu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o powierzenie grantu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Elektro ScaleUp

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa