2.5 Skuteczna pomoc społeczna (5)

2.5 Skuteczna pomoc społeczna (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 13.06.2016 Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, (Priorytet Inwestycyjny 9i Akt..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 13.06.2016

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie). Jest on uzupełnieniem naboru ogłoszonego w grudniu 2015 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie określono.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
  • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:
    Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
    ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt 13 i 14 Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-00-IP.03-00-006/16.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu wynosi 360 000,00 PLN. Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 28 800 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16
Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER
Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER
Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER
Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny
Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP
Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności
Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności
Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Załącznik 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (Kwoty ryczałtowe)
Załącznik 10 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów
Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Załącznik 12 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER
Załącznik 13 – Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 9i)
Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Załącznik 15 – Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych
Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
Załącznik 17 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
Załącznik 18 –Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
Załącznik 19 – Katalog cen rynkowych i standardów najczęściej finansowanych towarów i usług
Załącznik 20 – Ustawa o pomocy społecznej
Załącznik 21 – Projekt Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Wariant II
Załącznik 22 – Zasady wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
Załącznik 23 – Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie
Załącznik 24 – Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu
Załącznik 25 – Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy
Załącznik 26 – Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych
Załącznik 27 – Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin
Załącznik 28 – Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla rodziny doświadczającej przemocy w rodzinie
Załącznik 29 – Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla rodziny z dziećmi
Załącznik 30 – Katalog cen rynkowych opracowanych przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-00-IP.03-00-006/16.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-00-IP.03-00-006/16.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres: ops@efs.mrpips.gov.pl.

Linki

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęcona PO WER 2014-2020.

Przejdź na stronę ogłoszenia