2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP

2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP

AKTUALNY data naboru wniosków od 08.06.2017 do 14.06.2017 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej ogłasza nabórwniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru jestprojekt pozakonkursowy współfinansowany z Europejsk..

AKTUALNY data naboru wniosków od 08.06.2017 do 14.06.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej ogłasza nabórwniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru jestprojekt pozakonkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 313

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniach od 8 czerwca 2017 roku do 14 czerwca 2017 roku (w ostatnim dniu naboru do godziny 12.00).

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji papierowej (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w dniach od 8 czerwca 2017 roku do 14 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów II, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 313, w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawniony jest wyłącznie Wnioskodawca, którego projekt znajduje się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego, którym w przedmiotowym naborze jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Interwencja w ramach działania ukierunkowana jest na poprawę dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności sektora świętokrzyskich MŚP, które na dzień podpisania umowy pożyczki/poręczenia posiadają zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt, na który zaciągnięto pożyczkę/udzielono poręczenia musi być realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kryteria wyboru projektów

Karta wymogów formalnych (PDF 236 KB)

Karta oceny formalnej (PDF 667 KB)

Karta oceny merytorycznej (XLSX 238 KB)

Kryteria merytoryczne (DOC 71 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania projektu pozakonkursowego określona jest w załączniku nr 5 do SzOOP

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki naboru (PDF 759 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku (PDF 6 MB)

Instrukcja wypełnienia załączników (DOC 778 KB)

Lista załączników (DOC 149 KB)

Instrukcja obsługi rejestracji logowania (PDF 401 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie (PDF 17 MB)

Pozostałe dokumenty (RAR 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach procedury pozakonkursowej wyboru projektów, środki odwoławcze uregulowane w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. z 2016r. poz. 217) nie przysługują.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają pracownicy Oddziału Wdrażania Projektów II w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w każdy piątek pod numerami telefonów: 41 365 81 31, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 57 oraz 41 365 81 58.

Pytania w sprawach dotyczących niniejszego konkursu można również przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: katarzyna.pomiankowska@sejmik.kielce.pl (w tytule wiadomości należy wpisać numer naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają również pracownicy Punktów Informacyjnych:

Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 16:00, Obsługuje powiaty: kielecki, skarżyski, starachowicki, konecki, włoszczowski oraz Miasto Kielce

Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74), godziny pracy: poniedziałek: od 7:00 do 17:00, wtorek – piątek: od 7:00 do 15:00, Obsługuje powiaty: sandomierski, ostrowiecki, opatowski, staszowski

Lokalnego Punktu Informacyjnego w Busku – Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17), godziny pracy: poniedziałek od 7:30 do 17:30, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30, Obsługuje powiaty: buski, pińczowski, kazimierski, jędrzejowski.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020