3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (8)

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (8)

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.04.2017 do 24.05.2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 w programie Akademickie Biura Karier dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług p..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.04.2017 do 24.05.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 w programie Akademickie Biura Karier dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 70 do maksymalnie 130 dni. Biorąc pod uwagę specyfikę projektów w Osi III PO WER IOK podejmie wszelkie możliwe działania dla ogłoszenia wyników konkursu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski składa się w wyłącznie w systemie SOWA poprzez opatrzenie wniosku podpisem elektronicznym w jednej z dwóch form:

  • podpis kwalifikowany (Certyfikat kwalifikowany)
  • profil zaufany ePUAP.

Składanie podpisu elektronicznego na wniosku możliwe jest dla wszystkich osób uprawnionych oraz partnerów wskazanych w danym wniosku o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie otrzymała dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia przez IP konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 i która posiada w swojej strukturze biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Jedna uczelnia może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż jeden raz we wniosku o dofinansowanie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w przedmiotowym konkursie muszą obejmować zadania związane z bezpośrednim wparciem studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów w szczególności w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości, czyli zgodne z zakresem określonym w definicji akademickiego biura karier zawartej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2017 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Planowana alokacja na konkurs wynosi 43 000 000,00 PLN Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 43 000 000,00 zł., w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 41 710 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: ABK2017@ncbr.gov.pl

Linki

Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca PO WER.