3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 29.09.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs: ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.0..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 29.09.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 30.06.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 29.09.2017 roku (do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 29.09.2017 roku. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego są:

  • jednostki samorządu terytorialnego.
  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne na terenie województwa świętokrzyskiego definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) oraz
  • duże przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne na terenie województwa świętokrzyskiego
  • samorządowe osoby prawne,
  • państwowe jednostki budżetowe.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w partnerstwie, zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Pomoc Wnioskodawcom w ramach konkursu, w przypadku budowy/przebudowy powszechnie dostępnej infrastruktury ogólnospołecznej, która nie jest wykorzystywana komercyjnie (np. udostępnianie nieodpłatne drogi publicznej, parkingi) jest udzielana na bez pomocy publicznej. Natomiast w przypadku inwestycji, w których dofinansowana infrastruktura i składniki majątku (np. tabor autobusowy) będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego pomoc udzielana będzie w formie rekompensaty zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty wsparciem objęte będą projekty wynikające z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej lub planów mobilności miejskiej, dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego m. in.

– parkingi Park&Ride, Bike&Ride

– zintegrowane centra przesiadkowe,

– infrastruktura dworcowa,

– wspólny bilet,

– inteligentne systemy transportowe,

– ścieżki rowerowe,

– publiczne wypożyczalnie rowerów;

– przebudowa infrastruktury miejskiej (np. budowa buspasów, przebudowa skrzyżowań),

– ekologiczny transport publiczny w regionie świętokrzyskim.

W ramach działania wspierane będą projekty, które przewidują wdrożenie rozwiązań, mających m.in. na celu:

– skrócenie czasu podroży komunikacją miejską,

– upłynnienie ruchu transportu miejskiego w zatłoczonych obszarach,

– objęcie świadczoną usługą przewozów pasażerskich w ramach transportu miejskiego obszarów dotąd nim nieobsługiwanych,

– integrację funkcjonujących na danym obszarze form transportu, w tym transportu publicznego z komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową),

– lepsze wykorzystanie przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycja musi być realizowana na terenie miast województwa świętokrzyskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny merytorycznej zatwierdzone przez Komitet Monitorujacy (DOC 383 KB)

Karta formalna wymogi (PDF 241 KB)

Wzór karty oceny formalnej EFRR (PDF 667 KB)

Wzór karty oceny Działanie 3.4 Infrastruktura transportu publicznego (XLSX 253 KB)

Wzór karty oceny Działanie 3.4 Zakup niskoemisyjnego taboru miejskiego (XLSX 251 KB)

Wzór karty oceny Działanie 3.4 Drogi rowerowe, ścieżki rowerowe (XLSX 250 KB)

Wzór karty oceny Działanie 3.4 Inteligentne Systemy Transportowe-ITS (XLSX 249 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony metodą luki finansowej. W przypadku projektów dotyczących usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego maksymalny poziom dofinansowania regulowany będzie na podstawie zapisów Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 a także ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26- 133/17 wynosi ogółem 70 000 000,00 zł. Poziom minimalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 1 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 939 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 148 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

  • Oddział Wdrażania Projektów II – 41 365 81 31, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 57 oraz 41 365 81 58.
  • Informacji w kwestiach dotyczących kryteriów merytorycznych udzielają pracownicy Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej pod numerami telefonów: 41 365 81 53, 41 365 81 56.
  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020