4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (1)

4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2017 do 30.08.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2017 do 30.08.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat B)

Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00-16:00

wtorek – piątek:7:30-15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

3) jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

4) przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego);

5) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków (definicja w słowniku terminologicznym) użyteczności publicznej wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie będzie skierowane m.in. na:

1. Głęboką kompleksową modernizację budynków w tym:

a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również OZE;

2. instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

3. audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 482 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu).

W przypadku pomocy de minimis maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wynosi 45% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej Kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wynosi:

a) 45% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,

b) 45% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. a) lub b) GBER, w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,

c) 30% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. c) GBER, w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych.

W przypadku Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania całkowitego zgodnie z zasadami w nim określonymi.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 109 250,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 482 KB)

Pełna dokumentacja naborowa (ZIP 12 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 316 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 657 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 986 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 482 KB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00–18:00

wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Ełku

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00–18:00

wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734 11 09

87 734 11 10

87 610 07 77

Lub

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Anna Warcaba a.warcaba@warmia.mazury.pl

Monika Loch m.loch@warmia.mazury.pl

Marlena Bróździak m.brozdziak@warmia.mazury.pl

Seweryn Żaworonek s.zaworonek@warmia.mazury.pl

Beata Chorążewicz b.chorazewicz@warmia.mazury.pl

Marta Muzińska m.muzinska@warmia.mazury.pl

Tel. (89) 52 19 635,

(89) 52 19 672,

(89) 52 19 646,

(89) 52 19 618,

(89) 52 19 647,

(89) 52 19 671,

(89) 52 19 676,

(89) 52 19 388,

(89) 52 19 371,

(89) 52 19 673,

(89) 52 19 368

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych