4.6 Czyste powietrze / 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs (403/21)

4.6 Czyste powietrze / 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs (403/21)

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.02.2021 do 30.04.2021 25 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs. Konkurs nr: RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21. Konkurs nie jest podzielony na rundy..

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.02.2021 do 30.04.2021

25 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.

Konkurs nr: RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2021

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl. Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy):

 1. Bielsko-Biała
 2. Dąbrowa Górnicza
 3. Gliwice
 4. Godów
 5. Katowice
 6. Knurów
 7. Myszków
 8. Pszczyna
 9. Rybnik
 10. Sosnowiec
 11. Tarnowskie Góry
 12. Tychy
 13. Wodzisław Śląski
 14. Zabrze
 15. Żory
 16. Żywiec

Żaden z wnioskodawców nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów. Weryfikacja następować może na każdym etapie życia projektu. W szczególności weryfikacja prowadzona będzie w trakcie oceny formalnej, na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie bądź innych informacji dostępnych IOK. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia tego warunku IOK może żądać stosownych wyjaśnień.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (w tym na paliwa stałe, za wyjątkiem węgla brunatnego).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowi Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą z dnia 16 grudnia 2020 roku.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

67 617 542,19 PLN, co stanowi 14 839 798,57 EUR.

Data określenia wartości w PLN 2020-12-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,5565 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 539 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (DOCX 487 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 561 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (grant) (PDF 631 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu (PDF 538 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu (PDF 722 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172,
032 77 40 193,
032 77 40 194.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.