5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (1)

5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.03.2017 do 14.04.2017 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Region..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.03.2017 do 14.04.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 03.03.2017 r. do 14.04.2017 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. W ramach typu 1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna):
  – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  – jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  – stowarzyszenia lokalnych grup działania z wyłączeniem jednostek, które mogą być finansowane ze środków EFRR i EFS.
 2. W ramach typu 2. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby)
  – mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa[1],
  – duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii[2],­
  – producenci rolni, grupy producenckie,­
  – spółdzielnie,­
  – wspólnoty mieszkaniowe,­
  – towarzystwa budownictwa społecznego,­
  – organizacje pozarządowe,­
  – kościoły i związki wyznaniowe,­
  – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,­
  – jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
 3. W ramach typu 3. Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZEwraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz 4. Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw:
  – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu[3]),
  – duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
  – producenci rolni, grupy producenckie,
  – spółdzielnie,
  – wspólnoty mieszkaniowe,
  – towarzystwa budownictwa społecznego,
  – organizacje pozarządowe,
  – kościoły i związki wyznaniowe,
  – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  – jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
  – podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.
  [1] mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014
  [2] duże przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)
  [3] tj. więcej niż 50%

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Warunki szczegółowe:

 • energia elektryczna lub cieplna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców.Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej,
 • nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
 • nie ma konieczności posadowienia instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na dachu budynku mieszkalego, jednak cała energia wyprodukowana przez urządzenia powinna być przeznaczona na potrzeby budynku mieszkalnego,
 • moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. W przypadku gdy, na danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza, w celu zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytworzonej na potrzeby własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynk-u/-ach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza.
 • wsparcie może być udzielone na rzecz budynków mieszkalnych, w tym budynków jednorodzinnych, które nie są administrowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

2.Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.

Nieprzekraczalna moc instalacji:

– energia wodna – do 5 MWe,
– energia wiatru – do 5 MWe,
– energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
– energia geotermalna – do 2 MWth,
– energia biogazu – do 1 MWe,
– energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Warunki szczegółowe:

 • w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE,
 • inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności rolniczej), w ramach której Wnioskodawca ubiega się o wsparcie. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną,
 • inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa i hodowli,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
 • w ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem,- w przypadku produkcji energii z biomasy, preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii,
 • istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną w kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 107 Rozporządzenia 651/2014) z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła,- projekty małych elektrowni wodnych muszą być zgodne z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz dokumentami strategicznymi. Inwestycje mogą być prowadzone wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej,- projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji).
 • lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),
 • projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie),
 • preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną.
 • projekty powinny mieć na celu wytwarzanie i sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w urządzeniach produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Rezultatem projektów w ramach tego typu nie może być sprzedaż urządzeń do produkcji energii z OZE.

W przypadku tego typu, inwestycja nie może stanowić elementu szerszego projektu współfinansowanego w ramach Działania 5.2.

3. Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Nieprzekraczalna moc instalacji:
– energia wodna – do 5 MWe,
– energia wiatru – do 5 MWe,
– energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
– energia geotermalna – do 2 MWth,
– energia biogazu – do 1 MWe,
– energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Warunki szczegółowe:

 • w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE,
 • inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności rolniczej), w ramach której Wnioskodawca ubiega się o wsparcie. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną,
 • inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa i hodowli,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
 • w ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy, preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii,
 • istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną w kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 107 Rozporządzenia 651/2014) z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła,
 • projekty małych elektrowni wodnych muszą być zgodne z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz dokumentami strategicznymi.

Inwestycje mogą być prowadzone wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej,- projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji).- lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione), – projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie),- preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną.- projekty powinny mieć na celu wytwarzanie i sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w urządzeniach produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Rezultatem projektów w ramach tego typu nie może być sprzedaż urządzeń do produkcji energii z OZE.

4.Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Możliwe wsparcie produkcji biopaliw wytwarzanych m.in. z roślin oleistych uprawianych współrzędnie, pod warunkiem, że nie będzie prowadzić do konkurencji o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz przyczyni się istotnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i polepszenia warunków ekonomicznych w regionie.

Warunki szczegółowe:

 • inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji.
 • priorytetowo traktowane będzie wdrażanie nowatorskich rozwiązań (np. technologicznych, organizacyjnych) z zastosowaniem OZE realizowanych przez samorządy i lokalne społeczności.
 • nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria merytoryczne szczególne_różnicujące typ 1 (PDF 358 KB)

Kryteria merytoryczne szczególne_różnicujące typ 2 (PDF 358 KB)

Kryteria merytoryczne szczególne_różnicujące typ 3 i 4 (PDF 270 KB)

Kryteria_formalne obligatoryjne i merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 344 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

a) w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych, b) w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy ustalana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, c) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.Maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000,00 PLN, w tym środki przeznaczone na:  projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna) – 20 000 000,00 PLN,  projekty dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby -30 000 000,00 PLN,  projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw – 50 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 577 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podstawą prawną procedury odwoławczej jest rozdział 15 ustawy wdrożeniowej. Procedura odwoławcza składa się z dwóch etapów:
a) etap przedsądowy,
b) etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku i Naczelnym Sądem Administracyjnym. W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Procedura odwoławcza, nie wstrzymuje zawierania umów z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

tel. (85) 66 54 311, – 386 w godz. od 09.00 do 13.00.
e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;
w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urządzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 66 54 383.

Linki

Pełna dokumentacja konkursu dostępna na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl