6.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury / 6.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury (1)

6.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury / 6.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury (1)

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza Konkursu dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,...

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza Konkursu dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,…