6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poddziałania / 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poddziałania / 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.08.2016 do 30.11.2016 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów: Poddziałanie 6.3...

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.08.2016 do 30.11.2016

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów:

Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ.

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej, pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania związane z naborem realizuje: Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, oraz ZIT AJ (ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra) pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich, mieszczącej się pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław; II piętro, pokój nr 2020

b) kurierem lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław; II piętro, pokój nr 2020

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

W przypadku ewentualnych problemów z generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursów jest typ projektu określony dla działania 6.3.B Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, tj.:6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków[1] mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów).

Części wspólne budynku – części budynku (i istniejących w nim urządzeń), które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali, na którym wzniesiono budynek. Co do zasady za części wspólne uznaje się: ściany zewnętrzne, fundamenty, dach, strychy, korytarze, kominy, pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków dziecięcych, instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, czy elektryczne, ściany nośne, windy.

IZ RPO WD nie określa zamkniętego katalogu części wspólnych budynku, o tym co jest częścią wspólną decydują w dużej mierze postanowienia umów o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3. A i 3.3. B).Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia powinny uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach działania 6.3 nie ma możliwości wsparcia projektów z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego (chronionego, treningowego, wspieranego) i socjalnego. Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w lokalnym programie rewitalizacji lub w dokumencie równorzędnym[2] (dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020. Obszary rewitalizowane powinny być wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych odnoszących się do danej jednostki terytorialnej – gminy.

Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeśli projekt wraz z elementami go charakteryzującymi zostanie wpisany do programu rewitalizacji na listę: „A”. Na liście A zostaną umieszczone projekty z działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”. IZ RPO WD będzie prowadzić wykaz dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji.

Preferowane będą projekty:

 • dotyczące zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu lub obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków;
 • realizowane w partnerstwie.

Nie będą finansowane:

 • Wydatki na remont, odnowę części usługowej, produkcyjnej itp., związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej we wspieranych w projekcie budynkach[3] .
 • Wydatki na remont, odnowę części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach[4] .
 • Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszych konkursów jest kategoria 054 Infrastruktura mieszkalnictwa.

[1] Budynek – zgodnie z definicją ujętą w Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) – to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

[2]Przez dokument równorzędny należy rozumieć lokalny, miejski lub gminny programy rewitalizacji. Dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

[3] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

[4] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 38/16 z dnia 09 czerwca 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dla Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych; 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 60%; 3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 60% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe. W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 60%). Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego, projekty rewitalizacyjne mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. Decyzja o wkładzie z Budżetu Państwa zostanie podjęta na etapie rozstrzygnięcia konkursu. Minimalna wartość projektu: 100 tys. PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 2 932 800 EUR, tj. 12 886 723 PLN. Alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w czerwcu 2016 r. 1 euro = 4,3940 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów w poszczególnych naborach.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, www.zitaj.jeleniagora.pl.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl na podstronie naboru oraz w zakładce Skorzystaj/Jak zacząć korzystać z programu?/Wypełnienie wniosku. Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo na stronie:www.zitaj.jeleniagora.pl.

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 2 do uchwały przyjmującej Regulamin i jest zamieszczony na stronach www.rpo.dolnyslask.pl, www.zitaj.jeleniagora.pl. Wzór umowy zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie dostępnym na stronach www.rpo.dolnyslask.pl, www.zitaj.jeleniagora.pl.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:pife@dolnyslask.pl, pife.jeleniagora@dolnyslask.pl, pife.legnica@dolnyslask.pl.

Zapytania do ZIT AJ (w zakresie Strategii ZIT AJ) można składać za pomocą:- E – maila: zitaj@jeleniagora.pl- Telefonu: 75 75 46 288- Bezpośrednio w siedzibie:Wydział Zarządzania ZIT AJ,Jelenia Góra,ul. Okrzei 10, pokój nr 107,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań. Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Linki

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-6-3-3-rewitalizacja-zdegradowanych-obszarow-zit-aj/