8.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy (4)

8.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy (4)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/17 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie” Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po...

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/17 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie” Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po…