8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT (1)

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT (1)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości" Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie...

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości" Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie…