9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (regiony słabiej rozwinięte)

9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (regiony słabiej rozwinięte)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 31.01.2017 Minister Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla IX priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza konkurs nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 na dofinansowanie projektów w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 31.01.2017

Minister Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla IX priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza konkurs nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 na dofinansowanie projektów w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie). Nabór dedykowany jest regionom słabiej rozwiniętym.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Sposób składania wniosków

  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w siedzibie IOK) lub
  • wysłany w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, zwanego „e-IDAS” lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, lub
  • dostarczony za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres Ministerstwa Zdrowia (adres wskazany powyżej)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1) podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego – świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem pkt 2 oraz 3.

2) do Konkursu nie mogą przystąpić podmioty lecznicze, w strukturach których funkcjonuje lub planowane jest do utworzenia Centrum Urazowe, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410, z późn. zm.)

3) do Konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze, które otrzymały pozytywną decyzję o dofinansowaniu w Konkursie zamkniętym nr 9.1/1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium województwa mazowieckiego, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie nie może być wyższe niż różnica maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu Konkursu oraz wydatków kwalifikowalnych ujętych w decyzji o przyznaniu dofinansowania w Konkursie nr 9.1/1/2015.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1) 100 %, w tym maksymalnie 85% ze środków EFRR dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa część 46 Zdrowie; 2) 85 % ze środków EFRR dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa część 46 Zdrowie (np. inne środki publiczne, środki prywatne).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

193,8 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wybieranego w trybie konkursowym Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia środka odwoławczego w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Środkiem odwoławczym jest protest.Protest jest wnoszony w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy pisemnej informacji o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów.

Trwałość projektu

Zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. projekt (operacja) musi zachować zasadę trwałości przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu.Jednym z warunków zachowania trwałości jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego – świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.W przypadku obowiązywania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wymogu posiadania przez SOR lądowiska/lotniska dla śmigłowców oraz nieujęcia tych wydatków w zakresie projektu, w celu zachowania trwałości, Beneficjent będzie zobowiązany wypełnić ten obowiązek we własnym zakresie (np. wybudować z innych środków, zawrzeć umowę na korzystanie z lądowiska/lotniska z innym podmiotem znajdującym się w bliskiej lokalizacji).

Pytania i odpowiedzi

E-mail: dep-fz@mz.gov.pl; zdrowie.poiis@mz.gov.pl

Tel.: +48 22 53 00 238

Linki

Strona sektora zdrowie Programu Infrastruktura i Środowisko