9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (234)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (234)

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.11.2020 do 30.11.2020 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 18/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama..

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.11.2020 do 30.11.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 18/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

Numer naboru w GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-045/20

CEL OGÓLNY I. Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierana rozwoju lokalnego LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 4

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny

Działanie 9.1.Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

(budynek Urzędu Gminy, II piętro, pokój nr 40 )

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.2.0., która jest dostępna na stronie:http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych.html,

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: dokumenty do pobrania) na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

Dodatkowo beneficjent składa do siedziby LGD „Brama na Podlasie”:

– 2 egzemplarze wniosku w wersji papierowej (1 oryginał i 1 kopia lub 2 oryginały) wraz z potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

– 1 egzemplarz wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), nagranego na nośnikach elektronicznych (CD/ DVD);- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (załącznik nr 4 do ogłoszenia);

Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

[1] Dotyczy operacji własnych LGD, projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.:

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:

4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematyczno – przyrodniczych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP[1], realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.

[1]Ośrodek Wychowania Przedszkolnego (OWP) – podmiot wskazany w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe..

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny być zgodne z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji (załącznik do ogłoszenia o naborze) wedle, których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 18 pkt

Minimalna liczba punktów jaką musi otrzymać operacja wynosi 7,2pkt

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik do ogłoszenia o naborze

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 363 682,52 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

warunkiudzieleniawsparcia (PDF 671 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

wniosek (PDF 278 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

umowa (DOC 717 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez wnioskikodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Szczegółowe informacje dotyczące procedury procedury odwoławczej są dostępne w Procedurze oceny i wyboru operacji pozagrantowych stanowiących uzupełnienie do ogłoszeń, także załącznik: Warunki wsparcia na operację przez inne niż LGD

Pytania i odpowiedzi

Natychmiastowo znalezione informacje z naborem informacji udzielane będą w siedzibie (po uprzednim kontakcie telefonicznym / mailowym), telefon i za pomocą strony:

Koordynator ds. Dalej EFS

Magdalena Mickiewicz- Kulesza, tel: 86 275 26 27 wew. 415, 786867101

W siedzibie przy ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie

e-mail: m.kulesza@bramanapodlasie.pl lub biuro@bramanapodlasie.pl (w tytule wiadomości należy najwcześniej tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Linki

– GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html

www.bramanapodlasie.pl