9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT (6)

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2020 do 14.12.2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2020 do 14.12.2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”

Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2021

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w od 30.11.2020 r. godz. 00:00 do 14.12.2020 r. godz. 14:00. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 28.12.2020 r. do godz. 14:00.

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 14.12.2020 r. do godz.14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.

Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK WUP.

Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 14.12.2020 r. po godz. 14.00 a dniem 28.12.2020 r. do godz. 14.00, bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód nie złożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być:

– instytucje pomocy i integracji społecznej,

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,

– organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– podmioty lecznicze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu:

rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze zdrowotnym

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 226 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90,00%

Minimalna wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 462 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4 790 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 226 KB)

Załącznik nr 1 Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego ZIT (DOCX 242 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 (DOC 2 MB)

Załącznik nr 3 Wzór Karty oceny formalno – merytorycznej (DOCX 75 KB)

Załącznik nr 4 Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 94 KB)

Załącznik nr 5 Wzór Karty oceny negocjacji (DOCX 95 KB)

Załącznik nr 6 Wzór Karty oceny zgodności ze Strategią ZIT (DOCX 93 KB)

Załącznik nr 7 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (DOC 626 KB)

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 390 KB)

Załącznik nr 9 Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu (DOCX 107 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego ZIT (DOCX 242 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 390 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694). Zmiany w procedurze odwoławczej spowodowane wystąpieniem pandemii COVID-19 obowiązują w okresie przewidzianym w art. 35 ww. ustawy , tj. od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie www.rpo.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

strona Instytucji Ogłaszającej Konkurs www.rpo.wup.lodz.pl