9.4 Wspieranie gospodarki społecznej (2)

9.4 Wspieranie gospodarki społecznej (2)

AKTUALNY data naboru wniosków od 08.12.2016 do 14.12.2016 Wezwanie do złożenia projektu pozakonkursowego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej pt. „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-..

AKTUALNY data naboru wniosków od 08.12.2016 do 14.12.2016

Wezwanie do złożenia projektu pozakonkursowego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej pt. „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej – w ramach naboru nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-214/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego składany jest w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS i w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu):
• osobiście:w kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Filia we Wrocławiu, przy
Al. Armii Krajowej 54, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30,
• za pośrednictwem kuriera na adres:Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.
• za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.) na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do instytucji organizującej nabór uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy B operacji określony dla działania 9.4 RPO WD tj. Koordynacja w zakresie ekonomii społecznej w regionie – określone w załączniku nr 4 do wezwania

Kryteria wyboru projektów

Określone w wezwaniu do złożenia wniosku

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1 224 000,00

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 224 000,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-214/16 – pobierz plik
Załączniki do wezwania w ramach naboru nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-214/16 –pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do wezwania

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do wezwania

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Określone w wezwaniu

Pytania i odpowiedzi

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotowego wezwania proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Włączenia Społecznego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, p. Andrzejem Nikiciukiem, pod nr tel.: 71 39 74 151 oraz adres e-mail: andrzej.nikiciuk@dwup.pl.

Linki

Informacja o naborze na stronie www.rpo.dwup.pl