1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (8)

Młodzi wykwalifikowani idą do pracy

Samozatrudnienie w cenie!

5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich