1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach (2)

1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.06.2017 do 26.06.2017 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu grudzień 2017 Miejsce składania wniosków Opolskie Centrum Rozwoju GospodarkiDział Przyjmowania i Oceny ProjektówPunkt Przyjmowania W..

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.06.2017 do 26.06.2017

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju GospodarkiDział Przyjmowania i Oceny ProjektówPunkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:- elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl) oraz- papierowej (w 1 egzemplarzu).W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski o dofinansowanie projektu?O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:- przedsiębiorstwa, w szczególności: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego[1].[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce RPO WO 2014-2020 tj.:budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.[1]:badań naukowych i przemysłowych,prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),linii pilotażowych,działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,zaawansowanych zdolności produkcyjnych,pierwszej produkcji[2][1] Nie mogą istnieć samodzielnie projekty składające się tylko z pierwszej produkcji.[2] Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Kryteria wyboru projektów

KOP dokona oceny projektów w oparciu o zatwierdzone przez KM RPO WO 2014-2020Kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020, stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

70

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

36 000 000,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.- Zapytania do IOK można składać za pomocą: E – maila: info@ocrg.opolskie.pl- Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669- Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju GospodarkiDział Autokontroli i Informacji Europejskiejul. Krakowska 3845-075 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl

www.ocrg.opolskie.pl

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl