1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.08.2016 do 31.12.2016 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. Konkurs nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowsk..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.08.2016 do 31.12.2016

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.
Konkurs nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16
Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
1. Jednostki naukowe
2. Konsorcja naukowe
3. Konsorcja naukowo – przemysłowe
4. Konsorcja, których liderem jest jednostka naukowa z udziałem podmiotów:
– Uczelnie;
– Jednostki naukowe;
– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
– Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
– Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
– Fundacj.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.
Typy projektów: 1. Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami

Kryteria wyboru projektów

Ocena i wybór projektów będzie dokonany w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

80 % w tym, zgodnie z zasadami pomocy publicznej: – dla części gospodarczej: intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50% – dla części niegospodarczej: 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

221 305 000 PLN [ 50 000 000 EUR]

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 573 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 392 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 441 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (PDF 305 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172
032 77 40 193
032 77 40 194
032 77 40 418.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.
Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16 na stronie Województwa Śląskiego.