1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych (1)

1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.03.2018 do 30.04.2018 Ogłaszamy nabór w ramach Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych Konkurs nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/18 Nabór opublikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ol..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.03.2018 do 30.04.2018

Ogłaszamy nabór w ramach Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych

Konkurs nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/18

Nabór opublikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy
Poniedziałek: 8:00–16:00 Wtorek– piątek: 7:30–15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”. Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie – decyduje data nadania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Beneficjentów:

  • uczelnie
  • jednostki naukowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania dofinansowanie zostanie przeznaczone na wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na:

  • budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R
  • zakupie i/lub modernizacji infrastruktury badawczej zgodnej z definicją określoną w art. 2 pkt 91 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w tym również wartości niematerialne i prawne.
  • Uzupełniająco wspierane będą działania animujące współpracę podmiotów sektora naukowo-badawczego z sektorem prywatnym w celu zwiększenia przychodów z sektora prywatnego (jako komponent projektów inwestycyjnych, maksymalna wartość wydatków na tę część zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ).
  • W ramach Działania wspierane będą projekty inwestycyjne obejmujące tworzenie nowoczesnej publicznej infrastruktury badawczej powiązanej z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami i odpowiadającej potrzebom gospodarki. Dopuszczalne jest tworzenie i/ lub modernizacja istniejącej infrastruktury.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów strategicznej interwencji:

  • aglomeracja Olsztyna
  • ośrodki subregionalne

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

w części niegospodarczej projektu (nie objętej pomocą publiczną i nie generującą dochodu) maksymalny udział środków EFRR wynosi 100% wydatków kwalifikowanych;

w części gospodarczej (podlegającej zasadom udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 671 656,49 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Biuro Regionalne w Elblągu ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg
e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Biuro Regionalne w Ełku ul. Kajki 10, 19-300 Ełk
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

lub

e-mail nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl
Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl
Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl
Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl
Elwira Ryniec e.ryniec@warmia.mazury.pl
Anna Pawelec a.pawelec@warmia.mazury.pl
Marzena Radziszewska m.radziszewska@warmia.mazury.pl
Monika Szepietowska monika.szepietowska@warmia.mazury.pl
Anna Kuźmowicz a.kuzmowicz@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 93 97, 89 521 96 36, 89 521 96 26, 89 521 96 41, 89 521 96 54, 89 521 96 06, 89 521 93 72

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją naboru

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020