1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (2)

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.06.2016 do 30.12.2016 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.06.2016 do 30.12.2016

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania. Proces od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 1 czerwca do 30 grudnia 2016 r. (do godz. 16.00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa (inne niż MSP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć .: – 20 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub – 15 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 1000 000 000 PLN, w tym: a) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 100 000 000 PLN; b) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 900 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie NCBR.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie NCBR.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie NCBR.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 PO IR można kierować pod numer telefonu: Sekretariat, (0-22) 390 73 01 oraz przesyłać na adres: konkurs1.1.1duze@ncbr.gov.pl

Linki

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21112016/

Przejdź na stronę ogłoszenia