1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs 5/1.1.1/2018

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs 5/1.1.1/2018

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.09.2018 do 30.11.2018 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.09.2018 do 30.11.2018

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników w danej rundzie trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 3 września 2018 r.).

Sposób składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego (link do systemu – aktywny od 3 września 2018 r.).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa inne niż MŚP albo
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 eurona prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

700 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres konkurs111duze-finanse@ncbr.gov.pl
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres konkurs111duze@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (0-22) 39 07 210 oraz 39 07 451.

Linki

Link do strony NCBR