1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (1)

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.07.2016 do 31.10.2016 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach..

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.07.2016 do 31.10.2016

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa do 60 dni.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP.

Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 6 lipca 2016 r.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP będzie możliwe po wejściu na stronę internetową, od dnia 6 lipca do 31 października 2016 r. (do godz. 16.00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa (inne niż MSP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują eksperymentalne prace rozwojowe związane z wytworzeniem linii pilotażowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 500 000 000 PLN, w tym: a) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 50 000 000 PLN; b) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 450 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej NCBR.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej NCBR.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej NCBR.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach poddziałania 1.1.2 PO IR można kierować pod numer telefonu: Sekretariat, (22) 390 71 66 oraz przesyłać na adres: konkurs1.1.2duze@ncbr.gov.pl

Linki

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122016/

Przejdź na stronę ogłoszenia