1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji (2)

1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2018 do 07.09.2018 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.1: Rozwój infrastruktury b..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2018 do 07.09.2018

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Zespół Konsultantów

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie (formularze wniosków oraz komplet załączników) należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym. Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typy beneficjentów:

– jednostki naukowe,

– szkoły wyższe,

– konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

– inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej I stopnia, oceny merytorycznej oraz oceny formalnej II stopnia.Aby wniosek mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne dostępu oraz uzyskać wymagany procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych, który wynosi 50%.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %.

2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

a) dla wydatków związanych z działalnością gospodarczą, intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych tej części, przy czym:

– maksymalna wartość pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą nie może przekroczyć 20 000 000,00 euro na dzień przyznania pomocy;

– maksymalna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości 200 000,00 euro na dzień przyznania pomocy;

b) dla wydatków związanych z działalnością niegospodarczą maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych tej części.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

126 483 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały opisane w § 19 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi