1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki

1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.09.2017 do 05.01.2018 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 29.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001/17w ramach D..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.09.2017 do 05.01.2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) z dniem 29.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001/17w ramach Działania 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 29.09.2017 r. od godziny 7.30 do 05.01.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.08.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach Działania 1.1. mogą ubiegać się:

  • Jednostki naukowe i ich konsorcja
  • Uczelnie wyższe
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę lidera pełni jednostka naukowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na wyposażeniu w aparaturę badawczą i/lub budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego.

Kryteria wyboru projektów

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów (PDF 404 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 78% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem:

  • Maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu – 50% kosztów kwalifikowalnych
  • Maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu – 85% kosztów kwalifikowalnych
    W przypadku projektów, w których założono wykorzystanie infrastruktury na działalność gospodarczą na poziomie nie mniejszym niż 30% rocznie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pod warunkiem złożenia wniosku do ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego i uzyskania dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, a maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych (z czego 85% stanowi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a 15% Budżetu Państwa)
  • Elementy niezwiązane bezpośrednio z infrastrukturą B+R, a jedynie uzupełniające przedmiotową infrastrukturę (np. parkingi, zagospodarowanie terenu) mogą być finansowane wyłącznie w części gospodarczej projektu w ramach pomocy de minimis (do 700 000,00 PLN).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

90 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku Regulamin konkursu (PDF 756 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 594 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 701 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu Nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001/17.

Link do pliku Regulamin konkursu RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001/17 (PDF 756 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: monika.kwasnik@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 05.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020