1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (14)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (14)

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.06.2018 do 20.07.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr POWR.01.01.01-IP.17-10-001/18 w ramach: Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1. „Wsparcie osób młodych p..

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.06.2018 do 20.07.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr POWR.01.01.01-IP.17-10-001/18 w ramach:

Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”

Działanie 1.1. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”

Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu (wzór – załącznik nr 4 do Regulaminu naboru), za pośrednictwem aplikacji SOWA, dostępnej na stronie: https://www.sowa.efs.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu (wzór – załącznik nr 4 do Regulaminu naboru), za pośrednictwem aplikacji SOWA, dostępnej na stronie: https://www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie PUP z województwa łódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego naboru to:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

  • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

  • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji, m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
  • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

  • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
  • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

  • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. przez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

  • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu zostały określone w Regulaminie naboru (DOC 340 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów PUP w roku 2018 i 2019 wynosi łącznie 81 071 027,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (DOC 340 KB) wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Podział środków w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER na 2018 r. i 2019 r. (XLSX 43 KB) (XLSX 44 KB)

Załącznik nr 2 Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER 2014-2020 (DOCX 70 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy w ramach PO WER 2014-2020 (PDF 515 KB)

Załącznik nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (PDF 436 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (PDF 436 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Pytania i odpowiedzi

Często zadawane pytania znajdują się na stronie www.power.wup.lodz.plundefined

Linki

strona Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.power.wup.lodz.pl