1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (16)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (16)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.09.2018 do 17.09.2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych po..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.09.2018 do 17.09.2018

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczące aktywizacji zawodowej młodych osób bezrobotnych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Al. Armii Krajowej 54 , 50-541 Wrocław

tel.(071) 39-74-152 lub 153 lub 179 lub 154 lub 160

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (dostępnego na stronie internetowej www.sowa.efs.gov.pl). Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach: od 03 września 2018r. do 17września 2018r.

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA rozpocznie się dnia 03.09.2018 r. o godz. 00:01 i zakończy się dnia 17.09.2018 r. o godz. 14.00.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (decyduje data zegara systemowego SOWA).

Dodatkowe informacje można uzyskać w:DWUP –Filia we Wrocławiu

Al. Armii Krajowej 54 , 50-541 Wrocław

tel.(071) 39-74-152 lub 153 lub 179 lub 154 lub 160

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

1) Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

– identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

– kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

– nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;

3) Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

– nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

4) Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

– wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

– wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie;

5) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

6) Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

– wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 2

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r. w województwie dolnośląskim w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER wynosi 56 706 913 PLN, z przeznaczeniem na wydatkowanie w 2019 r.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze WND P. 1.1.1 PO WER na rok 2019-21.08.2018

Załącznik nr 1_ RPD 2019_DWUP (v1)

Załącznik nr 2 _ogólne_kryteria_wyboru_projektów_konkursowych_i_pozakonkursowych_POWER_maj_2018

Załącznik nr 3 Wzór_wniosek_o_dofinansowanie_POWER_wdrożeniowy_v_3.0

Załącznik nr 4 Instrukcja WND PO WER dla projektów PUP_v1.5

Załącznik nr 5_Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS

Załącznik nr 6 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik nr 7_Wzór deklaracji poufności dla osoby oceniającej projekt z 28_05_2018_ rej zm

Załącznik nr 8_Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronnosci z 28_05_2018_ rej zm

Załącznik nr 9_Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projktu pozakonkursowego PUP w ramach POWER z 28_05_2018_ rej zm

Załącznik nr 10_Zalecenia w zakresie dokonywania oceny spełnienia kryteriów merytorycznych

Załącznik nr 11 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu_PUP_wersja 1.4.1

Załącznik nr 12_Wskaźniki Horyzontalne

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 3

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 11

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny merytorycznej wniosku, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od jej zakończenia instytucja, w której złożony został wniosek o dofinansowanie, zachowując ustaloną formę komunikacji z Wnioskodawcą, przekazuje mu informację o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wyniku oceny każdego z kryteriów. Wniosek jest poprawiany lub uzupełniany i składany przez Wnioskodawcę w terminie wyznaczonym przez instytucję, w której ten wniosek został złożony.

Linki

http://power.wupdolnoslaski.praca.gov.pl/