1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (19)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (19)

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.10.2018 do 19.10.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój..

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.10.2018 do 19.10.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

Pokój nr 116

w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie powiatowe urzędy pracy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych oraz wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Osi I Osoby młode na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku nr 4 do Ogłoszenia o naborze

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

32 459 738,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, Zespół ds. Informacji i Promocji, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65; e-mail: d.kalski@up.gov.pl

Linki

Serwis Instytucji Pośredniczącej PO WER – WUP w Olsztynie