1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (21)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (21)

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.10.2018 do 22.11.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP) jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza w dniu 30 października 2018 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powia..

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.10.2018 do 22.11.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP) jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza w dniu 30 października 2018 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa opolskiego na rok 2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c,

45-315 Opole

Sposób składania wniosków

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi I Osoby młode na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w OGŁOSZENIU O NABORZE (od strony 14 do 20) (DOC 396 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego w 2019 r. w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020, wynosi 15 955 965,00 złotych, zgodnie z przedstawionym podziałem środków dla powiatowych urzędów pracy na realizację projektów pozakonkursowych stanowiącym załącznik nr 2 znajdującym się w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 396 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 426 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Po opracowaniu nowego wzoru przez MIiR, zostanie przesłany do powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela:

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 e-mail: punktefs@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: power.wupopole.praca.gov.pl ;
  • Wydział Wdrażania PO WER i RPO, tel. 77 44 17 462 lub 77 44 16 492.

Linki

power.wupopole.praca.gov.pl