1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (35)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (35)

AKTUALNY data naboru wniosków od 21.09.2020 do 22.10.2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach PO WER ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2020 Informacje o ..

AKTUALNY data naboru wniosków od 21.09.2020 do 22.10.2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach PO WER ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór prowadzony w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego składany jest w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków, stanowiące wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Powiatowy Urząd Pracy składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji SOWA.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powinien zostać przygotowany zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 ogłoszenia oraz instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie zgodnie z załącznikiem nr 5 ogłoszenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Nabór jest skierowany wyłącznie do powiatowych urzędów pracy z terenu z województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów prowadzących do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Ogłoszeniu o naborze (PDF 571 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

147 600 877,20 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze (PDF 571 KB)

Załączniki do ogłoszenia (ZIP 3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku (PDF 493 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Informacji udziela Instytucja organizująca nabór:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Zespół ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych

tel. 032 757 33 13, 032 757 33 14, 032 757 33 16

Linki

http://power.wup-katowice.pl