1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (39)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (39)

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.11.2020 do 23.11.2020 13 listopada 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Eduka..

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.11.2020 do 23.11.2020

13 listopada 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe – Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach naboru należy składać w terminie od 16.11.2020 r. (dzień otwarcia naboru) do 23.11.2020 do godziny 14.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Wniosek o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA: https://www.sowa.efs.gov.pl/

Sposób składania wniosków

Oznacza to, że wraz z przesłaniem wniosku w systemie nie jest wymagane jego uprzednie podpisanie kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym. Nie jest również wymagane przesyłanie do WUP w Krakowie podpisanej wersji papierowej wniosku.

Złożenie wniosku w SOWA oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w sekcji VIII wniosku (Oświadczenia).

Sposób uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych i poprawienia oczywistych omyłek

Weryfikacja warunków formalnych, o których mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818) w ramach PO WER co do zasady jest dokonywana za pośrednictwem systemu SOWA, który nie dopuszcza do złożenia wniosków niekompletnych (nie zawierających wszystkich wymaganych elementów), złożonych po terminie i w innej formie niż określona w SOWA.

Weryfikacja warunków formalnych, o których mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818) w ramach PO WER co do zasady jest dokonywana za pośrednictwem systemu SOWA, który nie dopuszcza do złożenia wniosków niekompletnych (nie zawierających wszystkich wymaganych elementów), złożonych po terminie i w innej formie niż określona w SOWA.

Zgodnie z art. 43 ww. ustawy, w przypadku stwierdzenia we wniosku oczywistej omyłki, PUP jest wzywany do jej poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 21 dni.

W ramach naboru WUP nie przewiduje możliwości poprawiania z urzędu zidentyfikowanych oczywistych omyłek.

Po poprawieniu we wniosku oczywistych omyłek przez PUP, pracownik WUP w terminie 7 dni od złożenia skorygowanej wersji wniosku, dokonuje weryfikacji, czy wniosek został skorygowany poprawnie i z zachowaniem terminu. Poprawny wniosek jest kierowany do ponownej oceny merytorycznej.

Niedotrzymanie wskazanego terminu na poprawienie oczywistej omyłki powoduje, zgodnie z art. 43 ust. 2 ww. ustawy, pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym realizatorem projektu jest powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów PUP muszą realizować indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną osób młodych, która opiera się na elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy. Usługi i instrumenty rynku pracy są realizowane przez powiatowe urzędy pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Kryteria wyboru projektów

Ocenie merytorycznej podlega każdy złożony w trakcie trwania naboru wniosek o dofinansowanie (o ile nie został wycofany przez wnioskodawcę albo pozostawiony bez rozpatrzenia zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP. Wzór Karty oceny merytorycznej zawarty został w Załączniku nr 3 do Regulaminu naboru.

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie czy wniosek spełnia:

 • kryteria merytoryczne 0-1;
 • kryteria dostępu;
 • kryteria horyzontalne;
 • kryteria merytoryczne.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty PUP są finansowane ze środków FP przeznaczonych wyłącznie na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w części limitu będącego w dyspozycji samorządu województwa i części limitu będącego w dyspozycji samorządu powiatu

PUP może przeznaczyć środki FP, w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zadań, na finansowanie kosztów zarządzania realizowanymi projektami współfinansowanymi z EFS do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację zadań współfinansowanych z EFS i FP (zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w 2021 r. wynosi76 652 946,61 PLN3, a w 2022 r. 84 451 919,16 PLN. Powyższe kwoty środków Funduszu Pracy to kwoty ogółem na realizację projektu EFS (tj. kwoty brutto –łącznie ze środkami na pokrycie niekwalifikowalnego w projekcie PUP podatku VAT).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu (PDF 479 KB)

Załącznik nr 1 – Definicje wskaźników (PDF 249 KB)

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 493 KB)

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej wniosku (PDF 202 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Załącznik nr 5 – Podział środków (PDF 135 KB)

Załącznik nr 6 – Regulamin pracy KOP (PDF 588 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 2 (PDF 493 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 4 (PDF 2 MB)

Czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji.

Po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie projektu PUP, WUP informuje PUP o przyznaniu dofinansowania i podpisuje umowę o dofinansowanie projektu. Wzór umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W NABORZE MUSZĄ BYĆ ZAWARTE DO KOŃCA 2020 ROKU.

Umowa o dofinansowanie projektu będzie określać w szczególności:

 • wartość projektu współfinansowanego z EFS, w podziale na projekt PUP i szacowaną kwotę środków FP na finansowanie podatku od towarów i usług VAT;
 • udział współfinansowania UE oraz wkładu krajowego projektu PUP;
 • podział środków FP na lata budżetowe, w przypadku umowy, której okres realizacji przypada na więcej niż 1 rok budżetowy, przy czym w umowie powinno znaleźć się zastrzeżenie, że kwoty na kolejne lata zostaną potwierdzone po podziale środków FP w ustawie budżetowej opracowanej na następne lata;
 • wysokość ryczałtu kosztów pośrednich, obowiązującego przy rozliczaniu projektu PUP (liczonego w stosunku do ogółu wydatków bezpośrednich zatwierdzonych w projekcie), o ile dotyczy; zasady związane z uruchamianiem środków FP dla PUP;
 • obowiązki PUP w zakresie rozliczania projektu PUP; zobowiązanie PUP do stosowania przy realizacji projektu PUP aktualnej wersji Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • zobowiązanie PUP do stosowania aktualnej wersji Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, zobowiązanie PUP do stosowania aktualnej wersji Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 • zobowiązanie PUP do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie kosztów kwalifikowalnych projektu PUP rozliczanych na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków;
 • upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy do wystawiania zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu dokonywania refundacji wydatków na rzecz dysponenta Funduszu Pracy w zakresie projektu PUP;
 • warunki i terminy zwrotu środków, zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; obowiązki PUP w zakresie monitorowania, ewaluacji i kontroli projektu PUP; obowiązki PUP w zakresie promocji i informacji projektu PUP;
 • termin oraz sposób przechowywania dokumentacji projektu PUP; obowiązki PUP w zakresie ochrony danych osobowych; zasady wprowadzania zmian do projektu PUP;
 • numer rachunku bankowego wykorzystywanego na potrzeby projektu PUP; sposób komunikowania z instytucją pośredniczącą, w szczególności w sytuacji gdy SL2014 będzie niedostępny;

PUP NA POTRZEBY PROJEKTU ORAZ PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PROJEKTU KORZYSTA Z RACHUNKU PODSTAWOWEGO PUP DO OBSŁUGI ŚRODKÓW FP LUB RACHUNKU BANKOWEGO POMOCNICZEGO, Z KTÓREGO PONOSZONE SĄ WYDATKI W RAMACH PROJEKTU PUP.

 • pozostałe elementy, o których mowa w art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU POZAKONKURSOWEGO PUP POWINIEN ZADBAĆ O ODPOWIEDNIE UMOCOWANIE DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PO WER. ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA LATA 2014 – 2020 ŚRODKI NIEPRAWIDŁOWO WYDATKOWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU, PODLEGAJĄ ZWROTOWI ZGODNIE Z ART. 207 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, PRZY CZYM ŚRODKI TE POCHODZĄ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM KONIECZNE JEST PROCEDOWANIE W OPARCIU O POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE W TYM ZAKRESIE PRZEPISY ORAZ WEWNĘTRZNE UREGULOWANIA DANEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Brak

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru można kierować mailowo lub telefonicznie do Anny Wrony, e-mail: anna.wrona@wup-krakow.pl, tel. 12 619 84 07.

Na stronie internetowej WUP poświęconej PO WER oraz na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znajdują się informacje na temat PO WER oraz inne przydatne dla Beneficjentów informacje.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie www..wup-krakow.pl kliknij tutaj