1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (8)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (8)

AKTUALNY data naboru wniosków od 04.01.2017 do 20.01.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP) jako Instytucja Pośrednicząca (IP) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza w dniu 3 stycznia 2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powia..

AKTUALNY data naboru wniosków od 04.01.2017 do 20.01.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP)
jako Instytucja Pośrednicząca (IP)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
ogłasza
w dniu 3 stycznia 2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa opolskiego na rok 2017 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole

Sposób składania wniosków

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych System Operacyjny Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Przed przesłaniem elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie z systemu SOWA do siedziby WUP w Opolu należy najpierw zweryfikować poprawność jego wypełnienia. W tym celu należy kliknąć przycisk „Sprawdź”.

b) w formie papierowej (w jednym egzemplarzu, opatrzony pieczęcią/ami, czytelnie podpisany (w punkcie VIII wniosku o dofinansowanie) przez osobę(y) do tego upoważnioną(e) do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta np. Dyrektora, o ile ma takie upoważnienie od Starosty lub Prezydenta Miasta, wskazaną(e) w punkcie 2.7 wniosku o dofinansowanie) wraz z załącznikiem nr 5 znajdującym się w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego.

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej projektu można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) przesyłce.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi I Osoby młode na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków Powiatowych Urzędów Pracy jest prowadzony w oparciu o kryteria ogólne oraz kryteria dostępu.Kryteria ogólne:

a) Ogólne kryteria formalne (weryfikacja kryterium „0 – 1” na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o dofinansowanie):

 1. Czy wniosek złożono w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego?
 2. Czy wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia wniosku złożono we właściwej instytucji?
 3. Czy wniosek wypełniono w języku polskim?
 4. Czy wniosek złożono w formie wskazanej w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego?
 5. Czy wraz z wnioskiem złożono załączniki wymagane i sporządzone zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego?
 6. Czy wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR[1] wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?
 7. Czy wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?
 8. Czy wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER?
 9. Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące
  1. wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);
  2. braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz
  3. utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie?
 10. Czy Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi[1] (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2016, poz. 1047) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe

%MCEPASTEBIN%

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego w 2017 r. w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020, wynosi 16 914 891,00 złotych, zgodnie z przedstawionym podziałem środków dla powiatowych urzędów pracy na realizację projektów pozakonkursowych stanowiącym załącznik nr 2 znajdującym się w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 18 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowani (DOCX 208 KB)e

Wzór umowy o dofinansowanie

W trakcie opracowania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela:

– Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 7744 16 754, fax: 77 44 16 599 e-mail: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: power.wupopole.praca.gov.pl ;-

Wydział ds. RPO i Wdrażania PO WER,

tel. 77 44 16 492 lub 77 44 16 514, 77 44 16 462.

Linki

power.wup.opole.pl